คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : คณะกรรมการสถานศึกษา
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : บทบาทหน้าที่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตำแหน่ง : บทบาทหน้าที่
ชื่อ-นามสกุล : พันเอก(พิเศษ) ลิขิต. อุ่นประดิษฐ์
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : พระธรรมวชิรานุวัตร
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : พระครูปฐมธรรมวงศ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นายมนัส เอียงสมบูรณ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางวชิราภรณ์ ปัถวี
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นางพิมพ์ฉัตร รักษาถ้อย
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายประกิต สุนประขา
ตำแหน่ง : กรารมกาารผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายลือยศ บรรพกาญจน์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายจำรัส ตั้งตระกูลธรรม
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายชาตรี สุขถาวร
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายทวี อาจศรี
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายบริสุทธิ์ รัตนขจิตวงศ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายกมล ประทีปธีรานันต์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ร้อยตรีเติมเกียรติ เกิดปั้น
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมเกียรติ ปทุมสูติ
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ