กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายชวลิต ทัพเครือ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5

นายนันทณัฏฐ์ ณัทธนาญาณอรห์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นางอัจฉรากุล ศรีทองอินทร์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/12

นางสาวษิญาภา อ่ำประชา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/10

นายปฐมพร บุญประสงค์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/11

นางสาวพัทธ์ธิดา ลัดดากลม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/8

นายปฐมพร ตระกูลราษฎร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/8

นายธนกร นามวงษ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/11

นายเจษฎากร ตันตราจิณ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/15

นายกฤษณพงศ์ ใจตรง
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/13