กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายชวลิต ทัพเครือ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5

นายนันทณัฏฐ์ ณัทธนาญาณอรห์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3
อีเมล์ : Narndtanadd@hotmail.com

นางอัจฉรากุล ศรีทองอินทร์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/12

นางสาวษิญาภา อ่ำประชา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/10

นายปฐมพร บุญประสงค์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/11
อีเมล์ : patompornlove@gmail.com

นางสาวพัทธ์ธิดา ลัดดากลม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/8
อีเมล์ : t_pattida_n@hotmail.com

นายปฐมพร ตระกูลราษฎร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/8
อีเมล์ : idteetee@hotmail.com

นายธนกร นามวงษ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/11
อีเมล์ : mapan.mpc123@gmail.com

นายเจษฎากร ตันตราจิณ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/15
อีเมล์ : jadsadakorn.tuntrajin@gmail.com

นายกฤษณพงศ์ ใจตรง
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/13
อีเมล์ : KJaitrong.Nin@gmail.com