กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาสาสตร์และเทคโนโลยี(เทคโนโลยี)

นางสาวอภิญญา นาคใหญ่
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาสาสตร์และเทคโนโลยี(เทคโนโลยี)

นางเกศกมล ผ่องฉวี
ครู คศ.3

นางสาวสายฝน ศรีระนำ
ครู คศ.3

นางสาวนุชจรีย์ หวานตลอด
ครู คศ.3

นางณีรนุช ศิลา
ครู คศ.2
อีเมล์ : nunut_108@hotmail.com

นางสาวฉัตรทิพย์ พั่วพันธ์ศรี
ครู คศ.2
อีเมล์ : chart.wrk@hotmail.com

นายประพันธ์ จาวสุวรรณวงษ์
ครู คศ.1

นางสาววลัยกานต์ สิมาเลาเต่า
ครู คศ.1

นายเพชรศักดิ์ อินทร์ชา
ครู คศ.1

นายวัชรินทร์ ศิริโภคา
ครูผู้ช่วย