คณะผู้บริหาร

นายสมเกียรติ ปทุมสูติ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายไพฑูรย์ บุญพึ่ง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา


รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวสุจิตรา คำมีวัด
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวพัชราพร ร่วมรักษ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา