ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
16 มิ.ย. 65 พิธีไหว้ครู โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
พิธีไหว้ครู โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕
ลานอเนกประสงค์พระเทพศาสนาภิบาล โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
24 ก.ย. 62 ถึง 27 ก.ย. 62 สอบปลายภาคเรีนยที่ 1/2562
20 ก.ย. 62 สายธารแห่งศรัทธา มุทิตาบูชาครู
09 ส.ค. 62 พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
08 ส.ค. 62 ASEAN DAY 2019
06 มิ.ย. 62 พิธีไหว้ครู 2562
15 พ.ค. 62 เปิดภาคเรียน 1/2562
15 พ.ค. 62 ปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปี 2562
15 เม.ย. 62 ถึง 23 เม.ย. 62 งานเทศกาลนมัสกาลปิดทองหลวงพ่อวัดไร่ขิง ประจำปี 2562
29 มี.ค. 62 พิธีมอบประกาศนียบัตรจบการศึกษา ม.3 ม.6
28 มี.ค. 62 ฝึกซ้อมรับประกาศนียบัตรจบการศึกษา ม.3 ม.6
26 ก.พ. 62 ถึง 01 มี.ค. 62 สอบปลายภาคเรียน 2/2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5
23 ก.พ. 62 ถึง 27 ก.พ. 62 รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษชั้นม.1 และ ม.4
ห้องประชุมธรรมบูชา
13 ก.พ. 62 ถึง 15 ก.พ. 62 สอบปลายภาคเรียน 2/2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
12 ก.พ. 62 WRK Openhouse 2019 เปิดบ้านวิชาการ
04 ก.พ. 62 ถึง 08 ก.พ. 62 รับสมัครชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (โรงเรียนเดิม) เข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
ห้องวิชาการ ชั้น 2 อาคาร 5
16 ม.ค. 62 วันครู ประจำปี 2562
08 ม.ค. 62 ถึง 11 ม.ค. 62 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561
ชุดนักเรียน โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
25 ธ.ค. 61 ถึง 27 ธ.ค. 61 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68
24 ก.ย. 61 ถึง 28 ก.ย. 61 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561
23 ก.ย. 61 เทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติ ณ วัดไร่ขิง
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
ชุดสุภาพ เทศบาลเมืองไร่ขิง ,วัดไร่ขิง,หน่วยงานบริเวณวัดไร่ขิง
21 ก.ย. 61 มุทิตาคารวะครูผู้เกษียณอายุราชการ
20 ก.ย. 61 พิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา
ชุดนักเรียน
13 ก.ย. 61 ประชุมครู
ห้องธรรมบูชา โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
29 ส.ค. 61 ถึง 31 ส.ค. 61 กิจกรรมกีฬาสีภายใน "ไร่ขิงเกมส์ 2561"
21 ส.ค. 61 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
บริเวณหน้าอาคาร 5 หมวดวิทยาศาสตร์
16 ส.ค. 61 อบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมาย โดยมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
15 ส.ค. 61 กิจกรรมวันอาเซียน
04 ส.ค. 61 ถึง 05 ส.ค. 61 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ด้วย digital Learning
โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ด้วย digital Learning 
โดย ดร.ธีรศักดิ์  สร้อยคีรี  ดร. อุบล  ทองปัญญา  จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และ อาจารย์สุชาติ  แสงพิช  จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นวิทยากรให้การอบรม
ห้องธรรมบูชา/ชุดสุภาพ
03 ส.ค. 61 ถึง 08 ส.ค. 61 สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ชุดนักเรียน
12 ก.ค. 61 ถึง 13 ก.ค. 61 ทัศนศึกษานอกสถานที่
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย วันมี่ 12 กรกฎาคม 2561
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ 13 กรกฎาคม 2561

ชุดพละศึกษา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
01 ก.ค. 61 ประชุมสัมมนาการจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชก
หอประชุมพระอุบาลี ชั้น 2/แต่งกายชุดสุภาพ