กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายภาคภูมิ บุญมา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/13

นางกานดา พิมใจใส
ครู คศ.3

นางสาวไปรยา บุบผาโชติ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/10

นางปิ่นอัปสร รัตนะขวัญ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4

นางสาวศิรประภา จังพานิช
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/16
อีเมล์ : krutiksoc@gmail.com

นายพุทธิพงษ์ ศุภมัสดุอังกูร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/12
เบอร์โทร : 0815592871
อีเมล์ : puttipong.nus@gmail.com

นายปรีชา สุริยกานนท์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/10

นางสาวจารุพร รุ่งสินเกษม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/9

นายพิพัฒน์ ไพบูลย์วัฒนกิจ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/10
เบอร์โทร : 087-1560581
อีเมล์ : tobizaru_bird@hotmail.com

นางหัสยา อุสาหะ
ครู คศ.1

นางสาวกมลรส อินทรประเสริฐ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/14
เบอร์โทร : 0619767639
อีเมล์ : gamonrose@gmail.com

นายสายันต์ โพธิ์ทอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/11

นายอภิรัตน์ ช่างเกวียน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/13

นางสาวนพธี หอมชื่นชม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/5

นางสาวจิราพร สีกะสังข์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/12

นางจุฑามาศ เล้าแสงฟ้า
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/8

นายสุรเดช ธรรมประโชติ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/16
อีเมล์ : suradet.t@wrk.ac.th

นายศิษฎวัชร์ ชาวนา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/6

นางสาววรัญญา มงคลถิ่น
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/6

นางสาวสกุลรัตน์ สุนา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/11

นายณัชมน ดำสะดี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/8

นางสาวรินทร์ลภัส ศรีเลิศธนิกกุล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/10

นางสาวกมลชนก ต่ายโพ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/12

นางสาวจันทร์เพ็ญ สำเภาศรี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/11

ว่าที่ รต.หญิงวรรณิกานต์ สนสนิท
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5