กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายวรากร สุขสกุลวัฒน์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายประพันธ์พงษ์ อรุณบรรเจิดกุล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางมณฑา ปีมณี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นายสุกิจ พุทธชาติเสวี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวขวัญสรัญ ขำทอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางเฉลิมขวัญ ภู่ระหงษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นางใจภักดิ์ ไพบูลย์วัฒนกิจ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/5

นางสาวเยาวธิดา พรรษา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/12

นางสาวนิภาพร ผิวเพชร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นายเอกชัย สะอาดแก้ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4

นายอธิภาค กฤตยาวัฒนานนท์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายปภิณวิทย์ โง่นแก้ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/5

นางสาวมรกต ก้อนทอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวลลิตา บุญโยค
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวดุษณี ทองประศรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวสมฤทัย สิงห์ประสาท
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/7

นางสาวอภิชญา ทัสนานุตริยะ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวสุธิดา เจนวิทยารักษ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นายพิชนันต์ แตงอ่อน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวจิราพร แดนดี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/6

นางสาวกันต์สิริ จันปุ่ม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/5

นฤมล มีจันทร์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/7

กรชนก ไตรสุทธิเกษม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/8