กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายวรากร สุขสกุลวัฒน์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/9

นางสาวขวัญสรัญ ขำทอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางเฉลิมขวัญ ภู่ระหงษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวเยาวธิดา พรรษา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/12

นายสุกิจ พุทธชาติเสวี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางใจภักดิ์ ไพบูลย์วัฒนกิจ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/6

นางสาวนิภาพร ผิวเพชร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นายเอกชัย สะอาดแก้ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4

นายอธิภาค กฤตยาวัฒนานนท์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายปภิณวิทย์ โง่นแก้ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/5

นายวิทวัส แซ่ลิ้ม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/11
อีเมล์ : wittawas796@gmail.com

นางสาวมรกต ก้อนทอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวลลิตา บุญโยค
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวดุษณี ทองประศรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวสมฤทัย สิงห์ประสาท
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/7

นางสาวอภิชญา ทัสนานุตริยะ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวสุธิดา เจนวิทยารักษ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3
อีเมล์ : sutida_2705@hotmail.com

นายพิชนันต์ แตงอ่อน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
อีเมล์ : pppidnanaa@gmail.com

นางสาวจิราพร แดนดี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/6
อีเมล์ : bs5381110132@gmail.com

นางสาวกันต์สิริ จันปุ่ม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/5
อีเมล์ : Kansiri1333@gmail.com

นฤมล มีจันทร์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/7
อีเมล์ : ืืnaruemon_nun@hotmail.co.th

กรชนก ไตรสุทธิเกษม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/8
อีเมล์ : sandgumpa@hotmail.com