กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นาสาววีรภัทร รักชนบท
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางวัชรีย์ พัฒนา

นางชไมพร ช้อนทอง

นางปรีญา สงกา

นางเยาวลัษณ์ เสียงเจริญ

นางคนึงนิจ แก้วพิกุล

นางวิภาณี พุ่มเจริญ

นางวิลาวัณย์ นวราช

นางสาวศรีประไพ ลีลาขจรจิต

นายธัชปชา จิรเดชดิษกุล

นายสราวุฒิ สมัคราษฎร์

นางสาวเพ็ญพิชชา เสร็จพร้อม

นายอนุพงศ์ จันสมุทร

นางสาววิภาวรรณ หิรัญ

นางสุลีพร ศุภสิริวิทยา
ครูผู้ช่วย

นางสาวนพรัตน์ ยุคเกษมวงศ์

นางสาววรารักษ์ สุรสีห์เรืองชัย
ครูผู้ช่วย

นางสาวสลาวดี กลั่นเกิด