กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางอัธยา นนธ์พละ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสวนิต เอกอนันทกุล
ครู คศ.3

นางเสาวนี ร่มโพธิ์
ครู คศ.3

นางออมสิน สถาพร
ครู คศ.3

นางอัจฉรา สุริยกานนท์
ครู คศ.3

นางเกศกมล ผ่องฉวี
ครู คศ.3

นางสาวอภิญญา นาคใหญ่
ครู คศ.2

นางสาวสายฝน ศรีระนำ
ครู คศ.2

นางสาวนุชจรีย์ หวานตลอด
ครู คศ.2
อีเมล์ : nunung_11@hotmail.com

นางณีรนุช ศิลา
ครู คศ.2
อีเมล์ : nunut_108@hotmail.com

นางสาวสุคนทิพย์ เทศทำ
ครู คศ.2

นางสาวฉัตรทิพย์ พั่วพันธ์ศรี
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0861677551
อีเมล์ : chart.wrk@hotmail.com

นายประพันธ์ จาวสุวรรณวงษ์
ครู คศ.1

นางสาววลัยกานต์ สิมาเลาเต่า
ครู คศ.1

นายศักรินทร์ บุญช่วย
ครู คศ.1

นายธรรมนูญ ทัดภู่
ครู คศ.1

นางสาวรัตติกร ภิรมย์โคร่ง
ครู คศ.1
อีเมล์ : korntirut@hotmail.com

นายสกรรจ์ ลิมปิทีป
ครูผู้ช่วย

นางสาวเสาวรส ประสานนาม
ครูผู้ช่วย

นายเพชรศักดิ์ อินทร์ชา
ครูผู้ช่วย