กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางอัจฉรา จินดาพงษ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/10

นางณัฐรินีย์ กิจสวัสดิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/8

นางสาวดรุณี ทรัพย์ผล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/6
เบอร์โทร : 0860143470
อีเมล์ : Darunee2608@hotmail.com

นางสาวลลิตา แช่มช้อย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/15
เบอร์โทร : 0933879666
อีเมล์ : Lalitar.cham@wsk.ac.th

นางสาวชฎิลดา ตี่นาสวน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5

นางสาวเจริญ ถิ่นปุก
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/7

นางสาวมนรวรรณ มีครองแบ่ง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาววาสนา เนียมสวัสดิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/12
เบอร์โทร : 0957138459
อีเมล์ : wasana-49@hotmail.com

นางสาวพิมลณัฎฐ์ ภคหิรัญวิรุฬห์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/11
เบอร์โทร : 0656017876
อีเมล์ : pimolnat17@gmail.com

นางสาวจิราวรรณ เทพตาแสง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/7
เบอร์โทร : 0927506954
อีเมล์ : kik.kj23@gmail.com

นางสาวปรียดา หมายงาม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/9
เบอร์โทร : 0986131436
อีเมล์ : Preeyada.m@wrk.ac.th