กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางอัจฉรา จินดาพงษ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางมธุรส ต่วนเครือ
ครู คศ.3

นางวีนา มีบุญญา
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0808016011
อีเมล์ : veenameeboonya27@gmail.com

นางสาวลลิตา แช่มช้อย
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 0933879666
อีเมล์ : Lalitar.cham@wsk.ac.th

นางสาวชฎิลดา ตี่นาสวน
ครู คศ.2

นางสาวดรุณี ทรัพย์ผล
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0860143470
อีเมล์ : Darunee2608@hotmail.com

นางสาวมนรวรรณ มีครองแบ่ง
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0852622754
อีเมล์ : Monrawan@gmail.com

นางสาววาสนา เนียมสวัสดิ์
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0957138459
อีเมล์ : wasana-49@hotmail.com

นางสาวพิมลณัฎฐ์ ภคหิรัญวิรุฬห์
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 0656017876
อีเมล์ : pimolnat17@gmail.com

นางสาวจิราวรรณ เทพตาแสง
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 0927506954
อีเมล์ : kik.kj23@gmail.com

นางสาวปรียดา หมายงาม
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 0986131436
อีเมล์ : Preeyada.m@wrk.ac.th