กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางอัจฉรา จินดาพงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/10

นางณัฐรินีย์ กิจสวัสดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/8

นางสาวชฎิลดา ตี่นาสวน
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5
อีเมล์ : chadilada.t@wrk.ac.th

นางสาวน้ำอ้อย​ วิเชียรณรัตน์
ครูชำนาญการ
เบอร์โทร : 0868437988
อีเมล์ : ooy25523@​Gmail.com

นางสาวดรุณี ทรัพย์ผล
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/6
อีเมล์ : Darunee2608@hotmail.com

นางสาวลลิตา แช่มช้อย
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/15
อีเมล์ : Lalitar.cham@wsk.ac.th

นางสาวเจริญ ถิ่นปุก
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/7

นางสาวมนรวรรณ มีครองแบ่ง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวพิชญาภรณ์ อินมงคล
ครู คศ.1

นางสาววาสนา เนียมสวัสดิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/12
อีเมล์ : wasana-49@hotmail.com

นางสาวพิมลณัฎฐ์ ภคหิรัญวิรุฬห์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/11
อีเมล์ : pimolnat17@gmail.com

นางสาวจิราวรรณ เทพตาแสง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/7
อีเมล์ : kik.kj23@gmail.com

นางสาวปรียดา หมายงาม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/9
อีเมล์ : Preeyada.m@wrk.ac.th

นางสาวนุสรา พึ่งบ้านเกาะ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/9
อีเมล์ : Nutsara.p@wrk.ac.th

นางสาวชุติกาญจน์ เฮ้าประเสริฐสกุล
ครูผู้ช่วย
อีเมล์ : Chutikarn.h@wrk.ac.th