กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางอัจฉรา จินดาพงษ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางมธุรส ต่วนเครือ
ครู คศ.3

นางสาวลลิตา แช่มช้อย
ครู คศ.2

นางสาวชฎิลดา ตี่นาสวน
ครู คศ.2

นางสาวดรุณี ทรัพย์ผล
ครู คศ.1

นางสาวมนรวรรณ มีครองแบ่ง
ครู คศ.1

นางสาววาสนา เนียมสวัสดิ์
ครู คศ.1

นางสาวพิมลณัฎฐ์ ภคหิรัญวิรุฬห์
ครูผู้ช่วย

นางสาวจิราวรรณ เทพตาแสง
ครูผู้ช่วย

นางสาวปรียดา หมายงาม
ครูผู้ช่วย