กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางพรทิพย์ กรีแสง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เบอร์โทร : 0816404328

นางวชิราภรณ์ ปัถวี
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 084-1296169
อีเมล์ : -

นายวิรัตน์ สงกา
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0894592480
อีเมล์ : -

นางสาววัชรา แหวนวงษ์
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0899271621

นางจิตติมา ไทรแก้วดวง
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 081-7360736

นายมนตรี ภู่ระหงษ์
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 0923636413
อีเมล์ : -

นายสุพัฒน์ แซ่ลิ้ม
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 0867660609

นายไสว ศิลา
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 0836878157

นางขวัญฤดี อาภานันท์
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 086-144 9314

นายพงศภัช ยอดออน
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0878408171

นางสาวบุณยนุช ฤทธิ์สำเร็จ
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 091-5149994

นายธงชัย ขันตีชู
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 0931170477

นายปัญญา โมเครือ
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 084-1296169

นางสาวขนิษฐา เชื้อขำ
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 089-2170165

นางสาวปวีณา รอดเจริญ
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 085-1748878

นางสาวทิพวรรณ ภัทรนุสรณ์
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 084-4610590

นายพิศนุ เชตะวัน
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0857619166

นางสาวมีนตา จันทร์เพ็ง
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 088-3106055

นายสิทธิเชษฐ์ บุญประพันธ์พงศ์
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 084-556-3021

นางสาวเบญจรัตน์ พืชพันธุ์
ครู คศ.1