ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ยกเลิกร่างวิจารณ์ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (อ่าน 51) 27 ต.ค. 65
ประกาศ การยื่นเสนอราคาการจัดทำเสื้อกีฬาสีนักเรียน โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 209) 13 ก.ย. 65
ประกาศ การคัดสรรผู้รับจ้างงานตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 224) 02 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ (อ่าน 284) 12 ก.ค. 65
ตารางสรุปการกำหนดราคากลางการจัดซื้อหนังเรียน โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ประจำปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่ 3) (อ่าน 252) 06 ก.ค. 65
ประกาศจัดซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่ 3) (อ่าน 262) 06 ก.ค. 65
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (อ่าน 270) 30 มิ.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (อ่าน 313) 13 มิ.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ สำหรับโรงเรียนประจำตำบล จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 381) 13 มิ.ย. 65
ประกาศจ้างตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 256) 10 มิ.ย. 65
ประกาศผู้ชนะจัดจ้างครูเจ้าของภาษา ตามโครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ กรณีเร่งด่วนโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา (อ่าน 202) 09 พ.ค. 65
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ e-gpพิเศษ2/2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 253) 29 เม.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำกระเป๋านักเรียน (อ่าน 239) 23 เม.ย. 65
ประกาศเผยแพร่รายการหนังสือเรียน โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 248) 20 เม.ย. 65
ตารางสรุปการกำหนดราคากลางการจัดซื้อหนังเรียน โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 218) 20 เม.ย. 65
ประกาศจัดซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 230) 20 เม.ย. 65
ประกาศจัดจ้างครูเจ้าของภาษา ตามโครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 230) 18 เม.ย. 65
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา (อ่าน 224) 08 เม.ย. 65
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา (อ่าน 322) 08 เม.ย. 65
การสรรหาบริษัทประกันอุบัติเหตุนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 223) 07 เม.ย. 65
ประกาศการจ้างทำกระเป๋านักเรียน ปีการศึกษา 2565 ร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา (อ่าน 248) 06 เม.ย. 65
ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุประจำปี 2564 (อ่าน 251) 01 เม.ย. 65
การประมูลเช่าพื้นที่ในการจำหน่ายเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายนักเรียน (อ่าน 267) 29 มี.ค. 65
ยกเลิกประกาศการขายทอดตลาดพัสดุประจำปี 2564 (อ่าน 229) 29 มี.ค. 65
ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุประจำปี 2564 (อ่าน 232) 23 มี.ค. 65
ประกาศการขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 5 รายการ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา (อ่าน 499) 11 มี.ค. 65
ยกเลิกประกาศ การขายทอดตลาดอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่มิใช่ที่ราชพัสดุ(ธรณีสงฆ์) ที่จะรื้อถอน โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา (อ่าน 346) 03 มี.ค. 65
ประกาศขายทอดตลาดอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 5 รายการ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา (อ่าน 407) 25 ก.พ. 65
ยกเลิกประกาศการขายทอดตลาดอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่จะทำการรื้อถอน (อ่าน 360) 24 ก.พ. 65
ประกาศขายทอดตลาดอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา (อ่าน 465) 17 ก.พ. 65
ประกาศผู้ชนะจัดจ้างครูเจ้าของภาษา ตามโครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา (อ่าน 369) 10 ธ.ค. 64
ประกาศเผยแพร่จัดจ้างครูเจ้าของภาษา ตามโครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 392) 13 พ.ย. 64
เอกสารแนบท้ายประกาศเผยแพร่จัดจ้างครูเจ้าของภาษา ตามโครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 370) 13 พ.ย. 64
ตารางสรุปการกำหนดราคากลางการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา (อ่าน 412) 04 ต.ค. 64
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 46 เครื่อง (อ่าน 399) 04 ต.ค. 64
เอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 46 เครื่อง (อ่าน 401) 04 ต.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมแซมระบบน้ำดื่มโรงน้ำโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา (อ่าน 411) 09 ก.ย. 64
ตารางสรุปการกำหนดราคากลางการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา (อ่าน 411) 18 ส.ค. 64
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 46 เครื่อง (อ่าน 325) 09 ส.ค. 64
เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 46 เครื่อง (อ่าน 299) 09 ส.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 300 ชุด (อ่าน 333) 16 ก.ค. 64
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 300 ชุด (อ่าน 285) 01 ก.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทำกระเป๋านักเรียน ด้วยวิธีการยื่นซองเสนอราคา (อ่าน 318) 17 มิ.ย. 64
ประกาศการจ้างทำกระเป๋านักเรียน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 379) 10 มิ.ย. 64
เอกสารแนบท้ายประกาศการจ้างทำกระเป๋านักเรียน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 344) 10 มิ.ย. 64
ประกาศเผยแพร่จัดจ้างครูเจ้าของภาษาสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 397) 06 พ.ค. 64
การประมูลเช่าพื้นที่ในการจำหน่ายเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 441) 26 เม.ย. 64
ประกาศจัดซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 426) 22 มี.ค. 64
ตารางสรุปการกำหนดราคากลางการจัดซื้อหนังเรียน โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 416) 22 มี.ค. 64
ประกาศเผยแพร่รายการหนังสือเรียน โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 451) 22 มี.ค. 64